Het ADR schrijft voor waaraan moet worden voldaan bij vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. Op zich lijkt het logisch dat dan alleen rijdend vervoer wordt bedoeld. Sterker nog: in 1.2.1 (definities) wordt bij vervoermiddel gesteld: een voertuig of wagen voor vervoer over de wegof per spoor.

 De verklaring hiervoor ligt in het gegeven dat het ADR een internationaal verdrag is, dat niets voorschrijft over landspecifieke (nationale) situaties. Denk aan het oversteken van meren of fjorden, het vaststellen van tunnelcategorieën etc. Specifieke zaken voor Nederland zijn onder andere terug te vinden in het Besluit Vervoer Gevaarlijke Stoffen (BVGS). In paragraaf 2 hiervan (bijzondere bepalingen) schrijft Artikel 3 voor:
Indien bij het vervoer van gevaarlijke stoffen met een voertuig voor het kruisen van een binnenwater gebruik wordt gemaakt van een vaartuig, zijn ten aanzien van dit vervoer uitsluitend van toepassing de bij of krachtens dit besluit met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen over land gegeven voorschriften.

Ofwel: Het is wel vervoer over binnenwater, maar voor wat betreft het vervoer van gevaarlijke stoffen en/of -goederen moeten in dit geval (onder andere) de voorschriften van het ADR worden nageleefd.