In sectie 1.8.3 (Veiligheidsadviseur) van het ADR wordt gesteld wanneer een veiligheidsadviseur benoemd moet zijn:

1.8.3.1 Elke onderneming waarvan de bedrijvigheid de verzending of het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, of het daarmee samenhangende verpakken, beladen, vullen of lossen omvat, moet een of meer veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen, benoemen, die ermee zijn belast te helpen bij de preventie van de aan dit soort activiteiten verbonden gevaren voor de veiligheid van personen, bezittingen en het milieu.

Vervolgens is het zaak te bepalen of de thermostaten gezien moeten worden als gevaarlijke goederen. In de thermostaten bevindt zich kwik (UN2809). In tabel 3.2 is bij UN2809 in kolom 6 bijzondere bepaling 365 vermeld: Voor vervaardigde instrumenten en voorwerpen met kwik, zie UN-nummer 3506. Thermostaten met kwik er in vallen onder die noemer. Bij UN3506 (kwik in vervaardigde voorwerpen) wordt bijzondere bepaling 366 vermeld: Vervaardigde instrumenten en voorwerpen met ten hoogste 1 kg kwik zijn niet aan de voorschriften van het ADR onderworpen.

Wanneer de hoeveelheid kwik in een thermostaat minder is dan 1 kilogram, is die thermostaat niet onderworpen aan het ADR en is er voor het verzenden geen veiligheidsadviseur nodig.