Bij UN3549 (medisch afval) zie ik in kolom 18 ‘CV26’ staan. Aan wat voor soort afval moet ik dan denken en moet ik CV26 letterlijk nemen?

Bij UN3549 (Medisch afval, categorie A, gevaarlijk voor mensen, vast of Medisch afval, categorie A, alleen gevaarlijk voor dieren, vast, 6.2) wordt in tabel 3.2, kolom 6 een bijzondere bepaling voorgeschreven (395): Deze positie dient alleen te worden gebruikt voor vast medisch afval van Categorie A dat wordt vervoerd ter verwijdering.

In sectie 2.2.62.1.4.1 worden verscheidene voorbeelden gegeven van infectueuze stoffen die onder categorie A vallen. Al die stoffen zijn ingedeeld onder UN2814 (Infectueuze stof, gevaarlijk voor mensen (besmettelijke stof, gevaarlijk voor mensen)) of UN2900 (Infectueuze stof, alleen gevaarlijk voor dieren (besmettelijke stof, alleen gevaarlijk voor dieren)).

Sectie 2.2.62.1.3 geeft aan wat er onder ‘afval’ moet worden verstaan: In de zin van het ADR geldt het volgende: Medisch- of ziekenhuisafval is afval dat afkomstig is uit de veterinaire behandeling van dieren, de medische behandeling van mensen of uit biologisch onderzoek. Dat betekent dat UN3549 gaat over vast afval, gerelateerd aan UN2814 of UN2900.

CV26 is een bijzondere bepaling die van toepassing is op het laden, lossen en behandeling. Deze bijzondere bepaling luidt: De houten delen van een voertuig of container die met deze stoffen in contact zijn gekomen, moeten worden verwijderd en verbrand.Omdat dit een voorschrift is, moet deze bepaling letterlijk worden genomen. Het verwijderen, afvoeren en verbranden dient door een gespecialiseerd bedrijf te worden uitgevoerd.

Let op: Wanneer er sprake is van het vrijkomen van UN3549 moet rekening gehouden worden met het gestelde in Sectie 1.8.5.3:
Een overeenkomstig 1.8.5.1 te rapporteren gebeurtenis heeft zich voorgedaan, indien gevaarlijke goederen zijn vrijgekomen of indien er een dreigend gevaar bestond van verlies van het product, indien persoonlijk letsel, schade aan materiaal of milieu optrad, of indien de autoriteiten erbij betrokken waren en aan één of meer van de volgende criteria is voldaan:
Persoonlijk letsel betekent een voorval waarbij de dood of letsel is opgetreden die / dat rechtstreeks verband hield met de vervoerde gevaarlijke goederen, en waarbij het letsel
a) intensieve medische behandeling vereist,
b) een verblijf van ten minste één dag in een ziekenhuis vereist, of
c) het onvermogen tot werken gedurende ten minste drie opeenvolgende dagen tot gevolg heeft.

Verlies van product betekent het vrijkomen van gevaarlijke goederen
a) van vervoerscategorie 0 of 1 in hoeveelheden van 50 kg / 50 liter of meer,
b) van vervoerscategorie 2 in hoeveelheden van 333 kg / 333 liter of meer, of
c) van vervoerscategorie 3 of 4 in hoeveelheden van 1.000 kg / 1.000 liter of meer.

Het criterium voor verlies van product is ook van toepassing indien er een dreigend gevaar van verlies van product bestond wat betreft de hierboven genoemde hoeveelheden. Dit moet doorgaans worden aangenomen indien, als gevolg van structurele schade, de middelen van omsluiting niet langer voor verder vervoer geschikt zijn of indien om een of andere reden een voldoende veiligheidsniveau niet langer gewaarborgd is (bijv. als gevolg van vervorming van tanks of containers, kantelen van een tank of brand in de onmiddellijke omgeving).

Indien er gevaarlijke goederen van klasse 6.2 bij betrokken zijn, is de verplichting tot rapporteren van toepassing zonder hoeveelheidbeperking.