Ik gebruik de Nederlandse vertaling van het ADR en een collega werkt met de Engelse versie. We hebben wel eens de indruk dat ze van elkaar verschillen. Welke versie moeten we aanhouden in geval van twijfel?

De vraag is welke van de twee talen (Nederlands of Engels) leidend is. Dat is terug te vinden in het originele ADR-verdrag. Deze is in de Engelse (en Franse-) versie van het ADR opgenomen; in de Nederlandse vertaling niet. De Nederlandse vertaling van het ADR-verdrag is echter wel online terug te vinden.

Artikel 17 van het ADR-verdrag geeft uitsluitsel over de ‘leidende taal’:
Na 15 december 1957 zal het origineel van deze Overeenkomst worden nedergelegd bij de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, die aan alle landen, als is bedoeld in artikel 6, lid 1, gewaarmerkte afschriften daarvan zal doen toekomen. 
TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekenden, daartoe behoorlijk gevolmachtigd, deze Overeenkomst hebben ondertekend. 
GEDAAN te Genève, de dertigste september negentienhonderd zevenenvijftig in een enkel exemplaar, in de Engelse en de Franse taal voor wat betreft de Overeenkomst zelf, en in de Franse taal voor wat betreft de Bijlagen, zijnde beide teksten voor wat betreft de Overeenkomst zelf gelijkelijk authentiek.
De Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties wordt uitgenodigd een vertaling van de Bijlagen in de Engelse taal vast te stellen, welke gezaghebbend zal zijn, en deze vertaling te voegen bij de in artikel 17 bedoelde voor eensluidend gewaarmerkte afschriften.

De in artikel 17 genoemde ‘Bijlagen’ verwijzen naar (onder andere) Artikel 2 van het ADR-verdrag:
1.  Onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 4, lid 3, mag geen internationaal vervoer plaats hebben van gevaarlijke goederen waarvan Bijlage A het vervoer verbiedt.
2. Internationaal vervoer van andere gevaarlijke goederen is slechts toegelaten, indien zijn vervuld:
a) de voorwaarden welke Bijlage A stelt ten aanzien van de goederen in kwestie, met name ten aanzien van hun verpakking en etikettering, en
b) de voorwaarden welke Bijlage B stelt, met name ten aanzien van de bouw en de uitrusting van en het rijden met het voertuig, dat de gevaarlijke goederen in kwestie vervoert, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 4, lid 2.

Vertaald naar de hoofdstukken van het ADR betekent dat:

  • Bijlage A (‘de goederen in kwestie’) betreft de hoofdstukken 1 t/m 7
  • Bijlage B (‘bouw en uitrusting voertuig’) betreft de hoofdstukken 8 en 9

De ‘gezaghebbende’ Engelse taal gaat dus over het ADR zoals die in de praktijk wordt gebruikt.