Bij het in gebruik nemen van een oude voorraad grondstoffen viel ons op dat de keuringstermijn van de IBC bijna 4 maanden verstreken is. Hoe krijgen we die lege IBC nu van ons terrein af?

In ADR 4.1.2.2 wordt voorgeschreven welke inspectie- en beproevingstermijnen in acht moeten worden genomen:

Elke metalen IBC, IBC van stijve kunststof en combinatie-IBC moet worden geïnspecteerd en beproefd overeenkomstig 6.5.4.4 of 6.5.4.5:

– voordat deze in dienst wordt gesteld;
– vervolgens na verloop van termijnen van ten hoogste twee en een half en vijf jaren, al naar gelang het geval;
– na reparatie of ombouw, voordat ze opnieuw voor het vervoer worden gebruikt.

Een IBC mag niet worden gevuld en ten vervoer worden aangeboden na het verstrijken van de termijn vastgesteld voor de laatste periodieke beproeving of inspectie. IBC’s die evenwel zijn gevuld vóór het verstrijken van de termijn, vastgesteld voor de periodieke beproeving of inspectie, mogen binnen een termijn van ten hoogste 3 maanden na het verstrijken van deze termijn worden vervoerd. Bovendien mogen IBC’s na het verstrijken van de termijn, vastgesteld voor de periodieke beproeving of inspectie worden vervoerd:

a) na lediging, maar vóór reiniging, teneinde de vereiste beproeving of inspectie te ondergaanvoorafgaand aan het opnieuw vullen; en

b) tenzij met toestemming van de bevoegde autoriteit, binnen een termijn van ten hoogste 6 maanden na het verstrijken van deze termijn, om de terugzending van gevaarlijke goederen of resten mogelijk te maken, teneinde deze op een passende wijze te verwijderen of te recycleren.

Uit de vraag blijkt dat de gevulde IBC – kennelijk – op de plaats van bestemming aanwezig was vòòr de inspectietermijn was verstreken. Het ADR schrijft niet voor dat een IBC voor het verstrijken van de inspectietermijn geleegd moet zijn. Evenmin schrijft het ADR voor dat een IBC na lediging direct (over de openbare weg) moet worden vervoerd. Men zou er dus in alle redelijkheid voor kunnen kiezen een juist geleegde IBC voor enige tijd (op eigen terrein) op te slaan, bijvoorbeeld om een aantal IBC’s gelijktijdig te kunnen (laten) transporteren.

Wanneer men echter een lege IBC waarvan de inspectie- of beproevingstermijn is verstreken van het terrein wil verwijderen, c.q. wil vervoeren, mag dit alleen wanneer deze wordt overgebracht naar een plaats van inspectie en/of beproeving.