Moeten ADR-goederen ook tijdens de opslag in ons magazijn / bij ons bedrijf als ADR geëtiketteerd staan? Ik bedoel hiermee de ADR-etiketten die per klasse verschillen.

In de Nederlandse opslagrichtlijn staat in voorschrift 3.11.2 dat op de etiketten van de in een opslagvoorziening aanwezige gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen de gevaarsaspecten duidelijk tot uiting moeten komen.

Toelichting:

Conform de wetgeving vervoer gevaarlijke stoffen UN-regelgeving, respectievelijk het ADR (paragraaf 5.2), behoort elk collo (buitenverpakking) voor het vervoer te zijn voorzien van gevarenetiket(ten) en een UN-stofnummer met de letters ‘UN’.

Verpakkingen met gelimiteerde (LQ) of vrijgestelde hoeveelheden (E) behoeven geen gevarenetiket van de gevarenklasse. Indien er sprake is van samengestelde verpakkingen met gelimiteerde hoeveelheden gevaarlijke stoffen (LQ), dan behoort de verpakking te zijn voorzien van de kenmerking voor het vervoer van gelimiteerde hoeveelheden. Verpakkingen met vrijgestelde hoeveelheden (E) zijn voorzien van een label E met daarin vermeld het nummer van het eerste of enige gevaaretiket van de gevarenklasse. In bijlage A kunt u de specificaties van ‘LQ’ en ‘E’ nalezen.

Tevens behoren gebruiksverpakkingen te zijn voorzien van gevaaraanduidingen op grond van CLP-verordening EG 1272/2008 of, indien het voor intern gebruik is, zijn voorzien van werkpleketiketten conform de arbeidsomstandighedenwet. Dit geldt uiteraard niet voor afvalstoffen.