Men zegt dat bij het vervoeren van gevaarlijke stoffen volgens de 1000-punten-regeling (ADR 1.1.3.6) geen veiligheidsadviseur verplicht is. Waar kan ik terugvinden of dat echt zo is?

In Art. 1.8.3 van het ADR wordt gesproken over de veiligheidsadviseur:

1.8.3.1 Elke onderneming waarvan de bedrijvigheid de verzending of het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, of het daarmee samenhangende verpakken, beladen, vullen of lossen omvat, moet een of meer veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederenbenoemen, die ermee zijn belast te helpen bij de preventie van de aan dit soort activiteiten verbonden gevaren voor de veiligheid van personen, bezittingen en het milieu.

1.8.3.2 De Overeenkomstsluitende Partijen kunnen bepalen dat deze voorschriften niet van toepassing zijn op ondernemingen: 

  1. a) waarvan de betrokken activiteiten betrekking hebben op hoeveelheden per transporteenheid, die niet groter zijn dan de in 1.3.6, 1.7.1.4 en in de hoofdstukken 3.3, 3.4 en 3.5 vastgestelde hoeveelheden, of
  2. b) waarvan de hoofd- en nevenactiviteit niet bestaat het vervoer van gevaarlijke goederen of met dat vervoer samenhangende verpakken, vullen, beladen of lossen, doch die incidenteel binnenlands vervoer van gevaarlijke goederen of met dat vervoer samenhangende verpakkings-, vul-, laad- of loswerkzaamheden verrichten die een minimale mate van gevaar of milieuverontreiniging inhouden. 

Hier staat niets anders dan dat de mogelijkheid bestaat dat er voor vervoer volgens ‘1000-punten’ (ADR 1.1.3.6) geen veiligheidsadviseur nodig is. Er staat niet dat het ook zo bepaald is.

De landen die het ADR-verdrag ondertekend hebben, hebben zelf de mogelijkheid te bepalen of zij voor het vervoer van gevaarlijke stoffen volgens ADR 1.1.3.6, willen eisen dat de onderneming (zie 1.8.3.1) beschikt over een veiligheidsadviseur.

We moeten daarom kijken naar de specifieke wet- en regelgeving voor Nederland, in dit geval het VLG (Regeling vervoer van gevaarlijke stoffen over land). In Hoofdstuk II, artikel 12 staat: De voorschriften onder randnummer 1.8.3 (veiligheidsadviseur) van bijlage 1 (het ADR) zijn niet van toepassing op ondernemingen als bedoeld in randnummer 1.8.3.2.

Dat betekent dat men bij vervoer van gevaarlijke stoffen volgens de ‘1000-punten-regeling’ geen veiligheidsadviseur in huis hoeft te hebben. Let op: dat betekent niet dat men niet aan de rest van Hoofdstuk 1.3 (Opleiding van personen die betrokken zijn bij het vervoer van gevaarlijke goederen) hoeft te voldoen.