Waarom komt UN9003 niet voor in ADR paragraaf 3.2.1 (“Tabel A: Lijst van Gevaarlijke Goederen) terwijl het soms toch over de weg wordt vervoerd?

UN9003 heeft als stofnaam: Stoffen met een vlampunt van meer dan 60 °C en ten hoogste 100 °C of stoffen met een vlampunt van meer dan 60 °C en ten hoogste 100 °C, die niet in andere klassen of in klasse 9 ingedeeld kunnen worden, N.E.G.

De bijbehorende gevarenklasse is gevarenklasse 9 (Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen, inclusief milieugevaarlijke stoffen).

Bovenstaande lijkt niet met elkaar in overeenstemming te zijn. Immers: wanneer er gesproken wordt over een vlampunt, denken we aan een indeling in gevarenklasse 3 (brandbare vloeistoffen).

In paragraaf/tabel 2.2.3.1.3 wordt op basis van (o.a.) het vlampunt de verpakkingsgroep van brandbare vloeistoffen bepaald: 

Uit deze tabel blijkt dat een vlampunt van meer dan 60 °C niet relevant is voor de classificatie van brandbare vloeistoffen. De stof UN9003 heeft een vlampunt tussen de 60 °C en 100 °C en is op basis van die specifieke eigenschap dan ook niet ingedeeld in gevarenklasse 3.

Bij vervoer van deze stof over binnenwateren moet rekening worden gehouden met een classificatiecode binnen het ADN (paragraaf 2.2.9.1.2):

M12: Andere stoffen en voorwerpen, die tijdens het vervoer in tankschepen een gevaar vertonen, maar die niet onder de definitie van een andere klasse vallen.

Deze classificatiecode wordt gebruikt voor UN9003, waardoor de stof binnen het ADN ingedeeld is in gevarenklasse 9, maar – onder dat UN-nummer – niet onderworpen is aan het ADR.

Echter: het verdient aanbeveling de MSDS van de betreffende stof te bestuderen. Het komt voor dat een stof met UN-nummer 9003 voor vervoer over de weg wordt geclassificeerd als UN3082 (Milieugevaarlijke vloeistof N.E.G.). Dan zijn de voorschriften van het ADR uiteraard wél van toepassing.