Wij vervoeren gevaarlijke stoffen per vrachtwagen over ons eigen terrein. Moeten we voor dat vervoer aan het ADR voldoen?

Het ADR is een internationale wetgeving. Daarin zijn geen voorschriften opgenomen die betrekking hebben op een situatie in een afzonderlijke lidstaat. We moeten daarom kijken naar de specifieke wet- en regelgeving voor Nederland, in dit geval de Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen (WVGS). Daarin vinden we in hoofdstuk 1 (Inleidende bepalingen), onder paragraaf 2 (Reikwijdte):

Artikel 2
1. Deze wet is van toepassing op:
a) het vervoeren van gevaarlijke stoffen met een vervoermiddel over land, per spoor en over de binnenwateren;
b
) het ten behoeve van vervoer met een vervoermiddel over land, per spoor en over de binnenwateren aanbieden en aannemen van gevaarlijke stoffen;
c) het laten staan en het laten liggen van een vervoermiddel, waarin of waarop zich gevaarlijke stoffen of resten daarvan bevinden;
d) het ten behoeve van het vervoer beladen van een container of vervoermiddel met gevaarlijke stoffen en het lossen van die stoffen daaruit;
e) het nederleggen van gevaarlijke stoffen tijdens het vervoer;
f) het verpakken van gevaarlijke stoffen ten behoeve van het vervoer daarvan;
g) het ten behoeve van het vervoer vullen van een daarvoor bestemde container, tank, verpakking of vervoermiddel met gevaarlijke stoffen en het lossen van die stoffen daaruit;
h) het exploiteren van een container, tank, verpakking of vervoermiddel ten behoeve van het vervoer van gevaarlijke stoffen;
i) het ontvangen van gevaarlijke stoffen tijdens of aansluitend op het vervoer;
j) de overige met het vervoer van gevaarlijke stoffen rechtstreeks samenhangende handelingen, waaronder de beveiliging van de vervoersketen, voor zover daaromtrent bij of krachtens algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 3, regels zijn gesteld. 

Hoewel bij a. het vervoer van gevaarlijke stoffen over land wordt genoemd, blijkt hieruit niet dat het vervoer (uitsluitend) op ‘eigen terrein’ moet (of mag) plaatsvinden. 

Punt 4 van artikel 2 geeft hier verder uitsluitsel over:

Deze wet is niet van toepassing op handelingen als bedoeld in het eerste lid voor zover deze betrekking hebben op het vervoer dat uitsluitend plaatsvindt binnen een inrichting als bedoeld in artikel 1.1 van de Wet Milieubeheer, tenzij dit vervoer plaatsvindt over de openbare weg.

Met andere woorden: De WVGS stelt dat op ‘eigen terrein’ deze wetgeving voor wat betreft het vervoer van gevaarlijke stoffen niet van toepassing is. Dat betekent dat het ADR (wat een bijlage is bij het VLG) ook niet geldt. Echter; het is in het kader van deze vraag van belang na te gaan of ‘eigen terrein’ volgens de Wet Milieubeheer ook als zodanig moet worden gezien en er geen openbare weg wordt bereden en/of overschreden (waar het ADR wel moet worden opgevolgd). Daarnaast verdient het aanbeveling na te gaan of er geen sprake is van (verkapte) opslag…