Om binnen de Europe Unie gevaarlijke stoffen te identificeren en gebruikers te informeren over de bijbehorende gevaren van deze stoffen wordt gebruik gemaakt van de CLP-verordening. Deze verordening stemt oude EU-wetgeving af op het wereldwijd geharmoniseerde systeem voor de indeling, etikettering en verpakking van chemische producten (GHS) en houdt verband met de REACH-verordening. Deze CLP-verordening wordt momenteel herzien.

Volgens de DUCC (Downstream Users of Chemicals Co-ordination Group) dienen hierbij 8 prioriteiten in acht genomen te worden:

  1. Aanvullende gegevens toestaan om stoffen als “mobiel” in te delen onder CLP
  2. Relevante etikettering voor de eindgebruiker
  3. Voldoende overgangsperioden om veranderingen door te voeren
  4. De criteria voor hormoonverstorende stoffen overeenstemmen met de definitie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO)
  5. Wijzigingen over de gevarenclassificatie eerst op mondiaal niveau afstemmen
  6. De compliance bij online verkoop van chemische producten verbeteren
  7. Autoriteiten hebben expertise nodig om veranderingen door te voeren
  8. De meldingsplicht bij antigifcentra niet uitbreiden tot stoffen

Lees meer op: detic.be