Omdat er nog veel vragen zijn over het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) heeft de Eerste Kamer besloten om vooralsnog geen datum vast te stellen voor het debat over het ontwerp-Koninklijk Besluit (KB) met de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet. Zij wacht eerst de tussenrapportage van Deloitte over het DSO af en zal dan 21 juni een mondeling overleg hierover hebben met de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.

Kijk voor meer informatie op aandeslagmetdeomgevingswet.nl