Binnen de chemische logistiek dient rekening gehouden te worden met de verschillende PGS-richtlijnen die beschikbaar zijn. Daarnaast bestaan er ook PGS-handreikingen. Bedrijven zijn niet verplicht zich aan deze handreikingen te houden wanneer zij activiteiten op het gebied van gevaarlijke stoffen ondernemen, maar de handreikingen bevatten wel relevante informatie.

De handreiking ‘Beoordeling gelijkwaardigheid PGS-maatregelen’ is zojuist gepubliceerd en is een hulpmiddel voor bedrijven en overheden om in zowel bestaande als nieuwe situaties de gelijkwaardigheid van alternatieve maatregelen op een PGS te onderbouwen. De handreiking geeft richting aan de discussie tussen bedrijven en overheden over hoe, en op basis waarvan, gelijkwaardigheid kan worden vastgesteld door het bevoegd gezag. Uiteraard dienen de alternatieve maatregelen tot een net zo hoog, of zelfs lager, risiconiveau te leiden voor de mensen die in betreffende omgeving werken en de omgeving zelf als de oorspronkelijke maatregelen.

Lees verder op vvvf.nl