Er zijn weer nieuwe gevarenklassen en criteria voor de indeling, etikettering en verpakking van gevaarlijke stoffen en mengsels toegevoegd aan de CLP-verordening. Het gaat om de volgende klassen:

  • ED HH in categorie 1 en categorie 2 (hormoonontregeling voor de menselijke gezondheid)
  • ED ENV in categorie 1 en categorie 2 (hormoonontregeling voor het milieu)
  • PBT (persistent, bioaccumulerend, toxisch), vPvB (zeer persistent, zeer bioaccumulerend)
  • PMT (persistent, mobiel, toxisch), vPvM (zeer persistent, zeer mobiel)

Lees verder op: essenscia.be