In het Jaarplan 2023 van de Nederlandse Arbeidsinspectie – welke een onderdeel vormt van het Meerjarenplan 2023-2026 – is ‘Blootstelling gevaarlijke stoffen’ één van de thema’s (‘programma’s’) waar de inspectie zich het komende jaar op wil focussen. Het programma ‘Bedrijven met gevaarlijke stoffen’ wordt hierbij opgesplitst in twee programma’s. Dit vanwege de gevolgen van de nieuwe ARIE-regeling.

Het eerste programma zal zich richten op procesveiligheid en het voorkomen van gevaarlijke situaties en ongevallen bij Brzo- en ARIE-bedrijven. Het gaat hierbij om bedrijven met specifieke grote veiligheidsrisico’s rondom de opslag, productie of verwerking van grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen. Het programma zal in 2023 weer voor tenminste 90% deelnemen aan de gezamenlijke reguliere Brzo-inspecties. Daarnaast zullen ongevalsmeldingen bij Brzo- en ARIE-bedrijven onderzocht worden. Achterblijvende of niet nalevende bedrijven krijgen hierbij extra prioriteit. Wegens de overgangsregeling na inwerkingtreding van de nieuwe ARIE-regeling richt de Inspectie zich vooral op informatieverschaffing over de regeling en informatieverzameling over de branche en de risicobeheersing. Dit doen zij onder meer door bedrijven te bezoeken.

Het tweede programma richt zich op het beperken van de risico’s rondom blootstelling aan gevaarlijke stoffen en ioniserende straling. In 2023 zal dit programma specifiek gericht zijn op het ontwikkelen en toepassen van de interventiemix voor prioritaire stoffen zoals lasrook, houtstof en meelstof. Daarnaast worden meldingen en ongevallen onderzocht en zullen er inspecties uitgevoerd worden naar blootstelling aan vliegtuiguitstoot en CMR-stoffen. De Inspectie zal intensiever samen gaan werken met bedrijfsartsen en arbeidshygiënisten en druk uitoefenen op producten en leveranciers van gevaarlijke stoffen om een zo veilig mogelijk werkveld te creëren.

Het Jaarplan 2023 is te downloaden op de website van de Nederlandse Arbeidsinspectie.