Om werknemers die met reprotoxische stoffen werken beter te beschermen tegen de risico’s die deze stoffen met zich meebrengen heeft de EU de richtlijn over chemische stoffen aangepast. Hiermee zullen de strengere regels die al gelden voor kankerverwekkende en mutagene stoffen ook toepasbaar worden op reprotoxische stoffen. Werkgevers zullen hierdoor meer voorzorgsmaatregelen moeten nemen.

Belangrijke aanpassingen zijn dat de bewaartermijn van de registratie van blootstelling door bedrijven op 40 jaar gesteld wordt en dat voor reprotoxische stoffen waarvan niet duidelijk is of er een veilig blootstellingsniveau bestaat dezelfde regels zullen gelden als voor stoffen waarvan het wel duidelijk is dat er geen veilige maximale waarde is.

Het is tot en met 29 december 2023 mogelijk om te reageren op deze aanpassingen middels internetconsultatie.

Meer informatie over de aanpassing voor het werken met chemische agentia in de Belgische regelgeving is terug te vinden op de website van het FOD.

Lees verder op rijksoverheid.nl