Minister Harbers (IenW) heeft de Tweede Kamer het eindrapport ‘Verkenning behoefte buisleidingen vervoer gevaarlijke stoffen in Nederland’ gestuurd. Het rapport gaat in op het ontwikkelen van een systeem met buisleidingen in het licht van de mogelijk sterke groei van het vervoer van gevaarlijke stoffen in samenhang met de energietransitie.

De onderzoekers geven aan dat door verduurzaming, de modal shift en de opkomst van nieuwe stofstromen de algehele behoefte naar (vervoer van) gevaarlijke stoffen de komende jaren flink zal veranderen. Hierbij komt ook naar voren dat het thema buisleidingen binnen industrieclusters een heel andere rol heeft dan daarbuiten: “Buisleidingen zijn binnen de industrieclusters vaak al gemeengoed, en ook verbindingen tussen deze clusters zijn er al relatief veel. Bij deze locaties speelt nu en in de toekomst vooral de aanleg van extra buizen voor de levering/afvoer van grondstoffen en het bewerkstelligen van de modal shift. Op locaties buiten de clusters zijn buisleidingen nog veel minder aanwezig. Hier is vaak alleen een gasleiding aanwezig. In deze clusters speelt vooral het verduurzamingsthema en zijn buisleidingen gericht op alternatieven voor gas. De potentiële behoefte aan transport van gevaarlijke stoffen per buisleiding richt zich met name op waterstof, CO2 en ammoniak. In mindere mate worden ook pyrolyse olie, methanol, zuurstof, LPG, propeen en verschillende waterstofdragers (o.a. LOHC’s en ammoniak) genoemd. Hieruit ontstaat het beeld dat de meeste potentie voor transport per buisleiding zich richt op verduurzaming en energiebehoefte.”

De door Harbers verzonden kamerbrief is hier te downloaden. Het rapport zelf is terug te vinden op onze website.

Meer informatie: rijksoverheid.nl